2008 Stanford Invitational, Varsity Girls - heinselslug